usługi kampusowe

Regulamin korzystania z usługi

Preambuła

Obliczenia Kampusowe są zadaniem realizowanym przez Konsorcjum PIONIER w ramach umowy Lidera Konsorcjum z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowy nr POIG.02.03.00-00-028/08-00 o dofinansowanie projektu w pn. Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Priorytet 2 Infrastruktura sfery B + R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki oraz 2.3.3 Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych).

I Wprowadzenie

§1

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zasady i warunki realizacji Obliczeń Kampusowych w sieci PIONIER w ramach projektu PLATON

§2

 1. Definicje pojęć:
  1. Lider – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
  2. Partner/rzy Realizujący Obliczenia Kampusowe – jedna lub kilka z wymienionych poniżej instytucji, w których realizowane są Obliczenia Kampusowe. Partnerami tymi są:
   • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
   • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,
   • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica - Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH w Krakowie,
   • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy,
   • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej LubMAN UMCS,
   • Politechnika Białostocka,
   • Politechnika Częstochowska,
   • Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne TASK,
   • Politechnika Koszalińska,
   • Politechnika Łódzka,
   • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego,
   • Politechnika Rzeszowska,
   • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki,
   • Politechnika Śląska Centrum Komputerowe,
   • Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Sieciowo–Superkomputerowe,
   • Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
   • Uniwersytet Opolski,
   • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
   • Uniwersytet Zielonogórski,
   • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie – instytut badawczy.
  3. Świadczący – członek Konsorcjum PIONIER udostępniający Obliczenia Kampusowe;
  4. Sieć MAN (ang. Metropolitan Area Network ) – szerokopasmowa sieć miejska lub regionalna zarządzana przez członka Konsorcjum PIONIER;
  5. Sieć PIONIER - ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna stanowiąca bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze informatyki i telekomunikacji, nauk obliczeniowych, aplikacji oraz usług dla społeczeństwa informacyjnego. Obecnie łączy 21 ośrodków Miejskich Sieci Komputerowych (sieci MAN) i 5 Centrów Komputerów Dużej Mocy za pomocą własnych łączy światłowodowych;
  6. Konsorcjum PIONIER - jest formalnym porozumieniem zawartym przez 21 Miejskich Sieci Komputerowych MAN i 5 Centrów Komputerów Dużej Mocy (KDM);
  7. Jednostka – jednostka prowadząca działalność naukową lub edukacyjną, do której stosują się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (dz. U. Z 2010 r. Nr 96, poz. 615, Art. 2, lit. 9) lub instytucja edukacyjna, oświatowa, jednostka administracji rządowej i samorządowej, instytucje kulturalna, biblioteka, jednostka służby zdrowia, instytucja wyższej użyteczności i pożytku publicznego, mająca zawartą umowę na realizację usług telekomunikacyjnych w sieci MAN, tj. będąca abonentem sieci MAN;
  8. Korzystający –Jednostka, która podpisała ze Świadczącym deklarację dotyczącą korzystania z Obliczeń Kampusowych;
  9. Użytkownik – pracownik, student, doktorant Korzystającego bądź osoba realizująca prace zlecone lub zamówione dzieło na rzecz Korzystającego;
  10. Portal Dostępowy – portal internetowy u Partnera Realizującego Obliczenia Kampusowe;
  11. Konto – nazwa Użytkownika, hasło oraz profil określający uprawnienia do korzystania z Obliczeń Kampusowych, zdefiniowane w zasobach Obliczeń Kampusowych;
  12. e-formularz – formularz rejestracji Konta w Portalu Dostępowym;
  13. Dokumentacja Obliczeń Kampusowych – zamieszczony w serwisie http://cloud.pionier.net.pl zbiór instrukcji użytkowania Obliczeń Kampusowych, zawierających zasady oraz techniczne aspekty korzystania z Obliczeń Kampusowych oraz wykaz udostępnianych aplikacji;
  14. Administrator - przedstawiciel Świadczącego uprawniony do kontaktów z Użytkownikiem w imieniu Świadczącego;
  15. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, które ma charakter nadzwyczajny i któremu nie można zapobiec (np. katastrofalne działanie przyrody, wojna, rozruchy itp.).

II Dostęp do Obliczeń Kampusowych

§3

 1. Z Obliczeń Kampusowych może korzystać Jednostka będąca abonentem sieci PIONIER (ma zawartą umowę na realizację usług komunikacyjnych w sieci MAN) która złożyła pisemną deklarację korzystania z Obliczeń Kampusowych, zaakceptowała niniejszy Regulamin dostępny u Świadczącego oraz spełnia warunki licencyjne oprogramowania zamieszczone na Portalu Dostępowym.
 2. Obliczenia Kampusowe mogą być wykorzystywane wyłącznie dla wspierania działalności naukowej, badawczej, edukacyjnej i misyjnej prowadzonej przez Korzystających.

§4

 1. W ramach Obliczeń Kampusowych Korzystający otrzymuje dostęp do infrastruktury obliczeniowej zapewniającej zdalny dostęp do: aplikacji w środowisku MS Windows, maszyn wirtualnych na żądanie pracujących z systemem MS Windows lub Linuks, wirtualnych mini klastrów, wirtualnego laboratorium, zlecenia zadań wsadowych. Określone zasoby będą dostępne dla Użytkowników według zasad wewnętrznych ustalonych przez Korzystającego.
 2. Dostęp do Obliczeń Kampusowych jest realizowany poprzez Konto. Założenie Konta wymaga wypełnienia e-formularza zgodnymi ze stanem faktycznym danymi oraz potwierdzenia tożsamości po zakończeniu procesu rejestracji Konta. Sposób potwierdzenia tożsamości Użytkownika jest prezentowany w Portalu Dostępowym.
 3. Konto tworzone jest przez Świadczącego po dokonaniu weryfikacji poprawności podanych przez Użytkownika danych oraz jego tożsamości.

§5

 1. Użytkownik może korzystać z Obliczeń Kampusowych stosownie do profilu swojego Konta.

III Zobowiązania i prawa w ramach korzystania z Obliczeń Kampusowych

§6

 1. Świadczący zobowiązuje się do:
  1. dołożenia wszelkich starań aby system pracował efektywnie i bezawaryjnie;
  2. dołożenia uzasadnionych starań w celu zapewnienia możliwości korzystania z Obliczeń Kampusowych przez 24h na dobę i 7 dni w tygodniu;
  3. informowania Użytkownika o możliwych ograniczeniach w dostępie do Obliczeń Kampusowych na czas przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem.

§7

 1. Korzystający ma obowiązek:
  1. poinformowania Użytkowników o niniejszym Regulaminie i zobowiązania ich do jego przestrzegania;
  2. poinformowania Świadczącego o utracie statusu Użytkownika w terminie 14 dni licząc od dnia utraty przez niego statusu;
  3. informowania Użytkowników o warunkach licencyjnych korzystania z Obliczeń Kampusowych, w tym ich praw i obowiązków.

§8

 1. Korzystający odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania czynności określonych w §7.

§9

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Obliczeń Kampusowych zgodnie z Regulaminem, Dokumentacją oraz warunkami licencyjnymi oprogramowania aplikacyjnego, a w szczególności:
  1. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań zakłócających pracę innym użytkownikom, a także mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu, przejęciu kontroli czy zniszczenia zasobów;
  2. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie i udostępniać je osobom trzecim, w tym nie może udostępniać swojego Konta (nazwy Użytkownika i hasła) innym osobom oraz umożliwić w jakikolwiek sposób (np. użyczanie, odsprzedawanie, zlecenie) dostępu do Obliczeń Kampusowych przez osoby trzecie;
  3. Użytkownik nie może zakładać kilku Kont u różnych Świadczących;
  4. zabronione jest zamieszczanie danych zawierających niebezpieczne programy, wirusy, itp. oraz innych kodów lub instrukcji mogących spowodować nieprawidłowości w działaniu Obliczeń Kampusowych, jej uszkodzenia lub jakąkolwiek modyfikację danych, do których Użytkownikowi nie udzielono dostępu;
  5. Użytkownik nie może przechowywać w swojej przestrzeni dyskowej zbiorów danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 101, poz. 926);
  6. Użytkownik nie może wykorzystywać rezerwacji niezgodnie z ich przeznaczeniem;
  7. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym w przypadku ich zmiany, a także zaprzestania korzystania z Obliczeń Kampusowych w przypadku utraty statusu osoby uprawnionej;
  8. Użytkownik ma obowiązek odnawiania ważności Konta poprzez Portal Dostępowy w odpowiedzi na żądanie otrzymane drogą elektroniczną od Świadczącego;
  9. Użytkownik ma obowiązek zadbania, aby dane przechowywane w jego przestrzeni dyskowej nie naruszały Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także praw osób trzecich, w szczególności zakazane jest przechowywanie danych zawierających treści obraźliwe, pornograficzne, naruszające dobra osobiste osób trzecich (w tym treści zniesławiające lub znieważające), a także zawierających inne treści, których posiadanie lub rozpowszechnianie może narazić na odpowiedzialność karną;
  10. Użytkownik ma obowiązek załączania informacji o wykorzystaniu Obliczeń Kampusowych w publikacjach – wzór informacji w języku polskim i angielskim dostępny jest w serwisie http://cloud.pionier.net.pl.

§10

 1. Świadczący ma prawo:
  1. czasowo zablokować dostęp do Konta, w przypadku uzyskania uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad korzystania z Obliczeń Kampusowych lub korzystania z Obliczeń Kampusowych przez niepowołane osoby, lub gdy działania Użytkownika stanowią zagrożenie dla działania Obliczeń Kampusowych; Świadczący będzie mógł uzależnić przywrócenie dostępu do Obliczeń Kampusowych od zaprzestania naruszania zasad przez Użytkownika;
  2. okresowo wysyłać drogą elektroniczną do Użytkownika żądanie odnowienia ważności Konta;
  3. usunąć konto Użytkownika w przypadku, gdy utracił on prawo do korzystania z Obliczeń Kampusowych lub w przypadku braku odnowienia ważności Konta;
  4. informować Korzystającego o naruszeniach dokonywanych przez Użytkowników;
  5. do dokonywania aktualizacji udostępnianego oprogramowania znajdującego się na udostępnianych klastrach oraz w Portalu Dostępowym, jak również oprogramowania zarządzającego infrastrukturą Obliczeń Kampusowych;
  6. zmiany przydzielonych uprawnień i zasobów (zmiany profili Użytkowników), o ile wymagać tego może zachowanie ogólnej wydajności Obliczeń Kampusowych;
  7. do wysyłania na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji dotyczących funkcjonowania Obliczeń Kampusowych;
  8. dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie, przy czym zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie http://cloud.pionier.net.pl oraz na Portalach Dostępowych i Świadczący nie ma obowiązku informowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach do Regulaminu w inny sposób.

§11

 1. Świadczący jest uprawniony do weryfikacji poprawności danych podanych przez Użytkownika. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, Świadczący zastrzega sobie możliwość:
  1. zablokowania procesu tworzenia Konta;
  2. wezwania Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości;
  3. zablokowania Konta do wyjaśnienia sprawy;
  4. usunięcia Konta.

§12

 1. Świadczący nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane awarią sprzętu, utratą danych wskutek ich usunięcia po zakończeniu świadczenia dostępu do Obliczeń Kampusowych lub działaniem siły wyższej lub osób trzecich, a w szczególności straty wywołane błędem Użytkownika oraz niezastosowaniem się do zasad określonych w Dokumentacji Obliczeń Kampusowych.
 2. Świadczący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym za utracone korzyści) powstałe w wyniku skorzystania z Obliczeń Kampusowych.

§13

 1. Użytkownik ma prawo do:
  1. wnioskowania o zmiany w profilu swojego Konta, w szczególności o zmianę uprawnień do zasobów;
  2. usunięcia swojego Konta z zasobów Obliczeń Kampusowych po wypełnieniu stosownego formularza udostępnianego przez Portal Dostępowy;
  3. dokonania wcześniejszej rezerwacji dostępu do zasobów (aplikacji, maszyn wirtualnych) poprzez określenie konkretnego czasu rozpoczęcia, długości jej trwania i przeznaczenia, jeśli ograniczenia sprzętowo-programowe zasobów Obliczeń Kampusowych umożliwiają taką rezerwację;
  4. zgłoszenia awarii w przypadku stwierdzenia, iż Obliczenia Kampusowe działają w sposób nieprawidłowy. Zgłoszenie może być w formie pisemnej, elektronicznej, telefonicznej lub dokonane osobiście, na adresy i/lub numery telefonów Świadczącego. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
   • nazwisko i imię Użytkownika,
   • nazwę konta (login),
   • krótki opis zauważonych nieprawidłowości.
  5. kontaktu z Administratorem w formie elektronicznej w celu zgłaszania zapytań związanych z działaniem Obliczeń Kampusowych.

§14

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad korzystania z Obliczeń Kampusowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wynikających z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności postanowień §7 i §9, Świadczący zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Obliczeń Kampusowych wobec Użytkownika i wobec Korzystającego bez wcześniejszego powiadomienia.

§15

 1. Użytkownik powinien zadbać we własnym zakresie o archiwizację własnych danych, tj. zadbać o ochronę przed ich utratą, Świadczący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane utratą danych Użytkownika

IV Ochrona danych osobowych

§16

 1. W związku ze świadczeniem Obliczeń Kampusowych drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 2. Świadczący oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Świadczący, u którego Użytkownik wykonał proces rejestracji i założył Konto.
 3. Użytkownik za pomocą e-formularza zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Obliczeń Kampusowych. Brak powyższej zgody uniemożliwia Świadczącemu dopuszczenie Użytkownika do Obliczeń Kampusowych.
 4. Świadczący przechowuje dane osobowe użytkownika przez okres 6 miesięcy od momentu usunięcia jego konta.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. W przypadku uzyskania przez Świadczącego informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Obliczeń Kampusowych niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Świadczący ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane uprawnionym organom władzy na ich żądanie, na co Użytkownik nieodwołalnie zezwala z chwilą wypełnienia e-formularza o założenie konta.

V Postanowienia końcowe

§17

 1. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory, dotyczące korzystania z Obliczeń Kampusowych, których nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Świadczącego.
 3. Świadczący zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Obliczeń Kampusowych lub likwidacji Konta w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 13.02.2013

VI Dane Kontaktowe

§18

 1. Pytania, uwagi, zgłoszenia usterek należy kierować do administratorów Obliczeń Kampusowych.
 2. Dane kontaktowe Świadczących Obliczenia Kampusowe:
  1. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
   ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
  2. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
   ul. Ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
  3. Akademia Górniczo-Hutnicza - Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
   ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
  4. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
   ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
  5. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
   Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin
  6. Politechnika Białostocka
   ul. Wiejska 45a, 15-351 Białystok
  7. Politechnika Częstochowska
   ul. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa
  8. Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne TASK
   ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
  9. Politechnika Koszalińska
   ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
  10. Politechnika Łódzka
   ul. Wólczańska 175, 90-924 Łódź
  11. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
   ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom
  12. Politechnika Rzeszowska
   l. ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów
  13. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Akademickie Centrum Informatyki
   Al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
  14. Politechnika Śląska – Centrum Komputerowe
   ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice
  15. Politechnika Świętokrzyska
   Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
  16. Politechnika Wrocławska - Wrocławskie Centrum Sieciowo–Superkomputerowe
   ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
  17. Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Uczelniane Centrum Informatyczne
   ul. Gagarina 11 , 87-100 Toruń
  18. Uniwersytet Opolski
   pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
  19. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN
   ul. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
  20. Uniwersytet Warszawski - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
   ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
  21. Uniwersytet Zielonogórski - Centrum Komputerowe
   ul. Podgórna 50a, 65-246 Zielona Góra
  22. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie
   ul. Wąwozowa 18, 02-796 Warszawa

Deklaracja korzystania z Obliczeń Kampusowych: docx, pdf

Proszę czekać ...