Polityka prywatności usług chmurowych w sieci PIONIER dla logowania federacyjnego przy wykorzystaniu PIONIER.Id

Nazwa usługi

Usługi chmurowe w sieci PIONIER

Opis usługi

Usługi chmurowe w sieci PIONIER zbudowane są w oparciu o innowacyjną infrastrukturę obliczeniowo-usługową, o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacji na żądanie, zdolną zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach. W szczególności, pozwala to oferować następującą funkcjonalność usług:
 • zdalną pracę z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku MS Windows (np. Matlab/Simulink, narzędzia graficzne AutoCad, Corel);
 • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika, np. naukowca, programisty czy grafika;
 • możliwość zestawienia wirtualnego mini-klastra na potrzeby danego użytkownika, np. laboratorium dla grupy studentów lub naukowców korzystających z określonych aplikacji;
Z usług chmurowych w sieci PIONIER mogą korzystać użytkownicy z jednostek prowadzących działalność naukową lub edukacyjną, do której stosują się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (dz. U. Z 2010 r. Nr 96, poz. 615, Art. 2, lit. 9) lub instytucji edukacyjnych, oświatowych, jednostek administracji rządowej i samorządowej, instytucji kulturalnych, bibliotek, jednostek służby zdrowia, instytucji wyższej użyteczności i pożytku publicznego, które mają zawarte umowy na realizację usług telekomunikacyjnych w sieci MAN, tj. będące abonentem sieci MAN. Usługi chmurowe w sieci PIONIER mogą być wykorzystywane wyłącznie dla wspierania działalności naukowej, badawczej, edukacyjnej i misyjnej prowadzonej przez Korzystających.

Administrator danych i dane kontaktowe

Politechnika Częstochowska
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa

Kontakt:
cloud@man.pcz.pl

Właściwość prawa

PL Polska

Obszar przetwarzania danych osobowych

W przypadku logowania federacyjnego PIONIER.Id od dostawcy tożsamości pobierany jest i przetwarzany w usłudze adres e-mail użytkownika, jego rola w procesie nauczania (informacja, czy jest pracownikiem, czy też studentem) oraz unikalny identyfikator użytkownika, nie zdradzający jednak jego prawdziwej tożsamości. Użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowo w trakcie korzystania z usługi gromadzone są następujące informacje:
 • Dane udostępniane przez przeglądarkę internetową, automatycznie gromadzone w logach usług chmurowych oraz w logach systemowych.
 • Informacje o aktywności użytkownika w usługach churowych oraz dane niezbędne do funkcjonowania poszczególnych usług.

Cel przetwarzania danych

Dostęp do usług chmurowych jest realizowany poprzez konto, które jest zakładane przez użytkownika przy jego pierwszym logowaniu do portalu dostępowego. Jeden użytkownik może utworzyć tylko jedno konto w usługach chmurowych. Adres e-mail użytkownika jest wykorzystywany do wysyłania informacji dotyczących funkcjonowania usług chmurowych. Rola użytkownika w procesie nauczania wpływa na zakres uprawnień w korzystaniu z usług chmurowych.

Dane udostępniane innym podmiotom

Zarządzanie kontem użytkownika zostanie powierzone jednemu z poniższych członków Konsorcjum PIONIER biorącego udział w realizacji obliczeń chmurowych (pozostałe jednostki nie będą miały dostępu do danych użytkownika):
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica - Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH w Krakowie,
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej LubMAN UMCS,
 • Politechnika Białostocka,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne TASK,
 • Politechnika Koszalińska,
 • Politechnika Łódzka,
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego,
 • Politechnika Rzeszowska,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki,
 • Politechnika Świętokrzyska,
 • Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Sieciowo–Superkomputerowe,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
 • Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie – instytut badawczy.
Domyślnie przy korzystaniu z usług chmurowych użytkownik będzie wykorzystywał zasoby sprzętowo-programowe ośrodka, który zarządza jego kontem.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa baza danych jest replikowana, a jej kopia znajduje sie w trzech ośrodkach:
 • Politechnika Częstochowska,
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica - Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH w Krakowie.

Dostęp do danych, modyfikacje i kasowanie

Użytkownik ma możliwość wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych poprzez odpowiednie e-formularze dostępne po zalogowaniu do portalu usług chmurowych w sieci PIONIER. Użytkownik ma możliwość skasowania swojego konta w usługach chmurowych. Dane powiązane z kontem zostaną automatycznie usunięte po upływie sześciu miesięcy od momentu usunięcia konta użytkownika.

Okres przechowywania danych

Logi systemowe nie są kasowane. Konto może zostać usunięte automatycznie po wygaśnięciu uprawnień do korzystania z usługi przez użytkownika. Dane osobowe są przechowywane przez okres sześciu miesięcy od daty usunięcia konta. Po tym okresie zostają automatycznie skasowane.

Ciasteczka

Usługi chmurowe w sieci PIONIER korzystają z tzw. ciasteczek sesyjnych wykorzystywanych do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństa. Powinny być one automatycznie kasowane przez przeglądarkę po jej wyłączeniu. Na wyraźne życzenie użytkownika, może zostać ustawione stałe ciasteczko pamiętające wybranego przez niego dostawcę tożsamości.